<body>

8. mar. 2008

Pripravljenost na dialog

Sklepi, predlogi in priporočila simpozija Oblikovanje za državo

1.
Slovenija se že dalj časa sooča s težavami pri iskanju nacionalnih simbolov, številne nove parcialne rešitve zadnjega obdobja pa so povzročile še večjo razpršenost in zmedo pri komuniciranju identitete naše države. Vizualna pojavnost države Slovenije, njenih organov in paradržavnih institucij je neurejena, posamezne rešitve pa bi bile lahko kvalitetnejše.

2.
Podoba države je pomemben del kulture naroda in jo hkrati predstavlja v očeh mednarodne javnosti. Simboli države in njenih institucij soustvarjajo politično podobo države. Naloga države je, da svojim gospodarskim in drugim subjektom na vidni ravni omogoči jasno izpostavitev svojega porekla, če jim to lahko služi kot konkurenčna prednost. Sinergija v promociji države in gospodarskih subjektov je koristna za vse udeležence, še posebej če je podprta z uspehi na športnem in kulturnem področju.
Da bi dosegli naštete pozitivne učinke, pa je potrebna konsistentna vizualna pojavnost, ki naj jo odlikuje odličnost oblikovalskih rešitev. Nujna je njihova čim večja prepoznavnost in razlikovanje od podob drugih držav in mednarodnih subjektov.

3.
Udeleženci posveta so med ključnimi razlogi za slabšanje stanja na področju podobe države Slovenije izpostavili nespoštovanje zakonodaje in slabo izvedene postopke za pridobivanje posameznih oblikovalskih rešitev. Izhodišča razpisov so bila praviloma slabo pripravljena, rešitve zahtevane v nerazumnih časovnih rokih, pri izboru rešitve so premalo sodelovali kompetentni oblikovalski in drugi strokovnjaki. Vrsta rešitev se je pridobila tudi brez izvedbe javnega razpisa kot naročilo majhne vrednosti.

4.
Za pridobitev kakovostnih in celovitih rešitev vizualne pojavnosti države je treba spoštovati zakonodajo in strokovna načela. Oblikovalska stroka zato poziva državne organe oz. odgovorne osebe, naj:
- vključijo oblikovalsko stroko že v fazo priprave natečajev,
- upoštevajo pravilnike strokovnih združenj ICOGRADA in DOS,
- projekte, ki gradijo podobo države, ne glede na njihovo vrednost, izvajajo z natečaji,
- pošljejo obvestilo o objavi razpisov tudi strokovnim združenjem,
- spoštujejo primerne roke za oddajo idejnih rešitev, ki so 90 dni,
- žirije sestavijo tako, da bo večina članov vrhunskih predstavnikov oblikovalske stroke,
- poimensko izpostavijo osebe, ki vodijo postopke, da bi dosegli njihovo odgovornost.

5.
Oblikovalska stroka čuti odgovornost za vidno podobo države na vseh ravneh in izraža pripravljenost za konstruktivno sodelovanje ter iskanje novih rešitev skozi dialog med predstavniki naročnika in drugih strok ter zainteresiranih javnosti. Koordinator teh aktivnosti in celostne pojavnosti države pa mora biti strokovno telo, ki bo neodvisno od dnevne politike in s polnimi pristojnostmi za koordinacijo na področju izgradnje nacionalne znamke. Zato pozivamo k ustanovitvi posebnega telesa, t. im. oblikovalskega sveta, katerega naloga naj bo vodenje in koordinacija izgradnje in komuniciranja vseh vidnih pojavnosti podobe države.

Okrogla miza je potekala v Cankarjevem domu, 6.3.2008. Organizirala jo je Fundacija Brumen v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, Društvom oblikovalcev Slovenije, Fakulteto za arhitekturo, Emzinom in Dmagazinom.

Prisotni predstavniki države (Matjaž Kek, Valerija Mencej - oba Urad vlade za komuniciranje in Brina Čehovin - STO) so pobudo podprli in izpostavili problematične točke, ki onemogočajo kvalitetnejše sodelovanje. Te se v večji meri nanašajo na zakonske omejitve.

Matjaž Kek je opozoril na nujnost dialoga, ki je dober tako za državno upravo kakor tudi za oblikovalce in državljane. Pobuda za formiranje nacionalnega sveta za podobo države je po njegovem mnenju prišla ob pravem času. Tako telo naj bi po Kekovem mnenju in tudi po mnenju večine sodelujočih sestavljali predstavniki različnih strok.