<body>

1. apr. 2008

Razpis za novo celostno grafično podobo SLG Celje

Neustrezno pripravljen razpis ali zakaj je nekatere razpise bolje ignorirati
Jernej Stritar


Samo šestnajst dni po okrogli mizi v Cankarjevem domu, na kateri je oblikovalska stroka opozorila na neustrezno in nestrokovno pripravljene razpise za pridobitev oblikovalskih rešitev, je
Slovensko ljudsko gledališče Celje (SLG Celje) objavilo razpis za "izbor nove celostne grafične podobe, kar vsebuje tudi vizualno podobo repertoarja sezone (ter predvideva prilagoditev za naslednje sezone) in festivala Dnevi komedije, s katero se bo vzpostavila prenovljena in poenotena vizualna podoba SLG Celje." Razpis že v uvodni dikciji ni jasen v svojem namenu: izbor nove celostne podobe namreč ni zasnova, kar je ponavadi predmet primerljivih natečajev. Izbor je ponavadi aktivnost strokovne komisije, ki je v omenjem razpisu neznana. Razpis je v postavljanju rokov, izvedenih del in finančnega okvira neresen, skregan s tržnimi cenami del na področju vidnih komunikacij in podcenjujoč do priporočil oblikovalske stroke.

Kaj vse je potrebno narediti v 30 dneh
Razpisovalec želi videti SLG Celje kot celoto, pri čemer ga ne zanima preveč celostnost in celovitost kreativne rešitve, ki bi pomenila konsistento izvedbo nadaljnih vizualnih elementov celostne grafične podobe v enovit sistem, temveč v vsej svoji preproščini našteje kup konkretnih nalog s katerimi naj bi odpravil vse prihodnje nadležnosti ob ukvarjanju z upravljanjem celostne grafične podobe. Ločevanje med zasnovo (t.i. kreativnim delom) in izvedbo je razpisovalcu očitno nezanano. Za vrednotenje kvalitete prispelih del želi prejeti v celoti izvedeno celostno grafično podobo z vsemi promocijskimi materiali. Manjka samo še zahteva naj sodelujoči na razpisu oddajo PDF datoteke pripravljene za takojšnji tisk. Časovni okvir trideset dni pomeni nerazumevanje obsega priprave zahtevanih vidnih sporočil. Eden od sklepov nedavne okrogle mize je bil rok vsaj 90 dni za oddajo idejnih rešitev.
Razpisovalec želi v mesecu dni prejeti:

1. logotip SLG Celje
2. logotip Oderpododrom
3. logotip festivala Dnevi komedije
4. sistemska rešitev součinkovanja različnih logotipov v celostni grafični podobi, indosiranje
5. sistemska rešitev logotipov z dodanim sloganom, spletno stranjo, tekstom ...
6. prikaz sistemske rešitve nastopa logotipa SLG Celje na komunikacijskih materialih drugih ustanov
7. izbor tipične barve
8. izbor tipičnega črkopisa
9. tiskani obrazci: dopisni papir A4, pismske ovojnice DL, štampiljka, vizitke, zahvala in voščilo, vstopnice predstav
10. spletna stran: prva stran in podstran (tipični strani)
11. promocijski material - transparent
12. oglasi SLG Celje
13. označevanje table
14. repertoarna knjižica sezone
15. gledališki list predstave
16. elektronski in tiskani mesečnik
17. abonmajska karta
18. letaki predstave
19. zunanja zastava prireditve
20. zgoščenke
21. oglasi za podobo sezone 2008/09
22. programska knjižica Dnevi komedij
23. vabila in zahvale
24. glasovalna zgibanka
25. abonmajska karta
26. oglasni pano
27. zastava s sponzorskimi logotipi
28. program festivala

Za samo 3000 EUR bruto
SLG Celje bo na pobudo komisije izbralo in nagradilo najboljši osnutek z nagrado 3000 EUR bruto in sklenilo pogodbo o izključnem odkupu pravic za celostno grafično podobo. Nagrada in dejanska vrednost odkupa avtorskih pravic sta v postopkih natečajev povsem različni stvari; nagrada nagrajuje prvo mesto po izboru komisije, odkup pa pomeni prenos lastništva celostne grafične podobe na naročnika. Razpisovalec natečaja pa v razpisnih pogojih izenači nagrado in odkup ter preprosto določi dokončno ceno odkupa v ceni nagrade. Ali drugače- SLG Celje pridobi za nič več kot 3000 EUR bruto vseh 28 oblikovalskih nalog navedenih v razpisu.
Znesek 3000 EUR bruto je neresen. Zlasti pri po pregledu obsežnega seznama zahtevanih nalog. V primeru najboljšega možnega statusa davčnih olajšav samostojnega oblikovalca (25+15% olajšav) , to pomeni 2550 EUR neto, pri čemer je treba poudariti, da je omenjeni status dosegljiv samo določenemu številu samostojnih oblikovalcev in pogojen z vrsto posebnih pogojev. Samostojni oblikovalec, ki je registriran kot samostojni podjetnik pa tako dobi nekaj več kot 2000 EUR neto, 1500, če najema manjši prostor za svojo dejavnost ter manj kot 1000, če dela s sodobno strojno in programsko opremo..
Pri tem je potrebno vedeti, da večina oblikovalcev za svoje 30-dnevno delo ne bo prejela nič.
Razpisovalec se ne ukvarja z materialnimi stroški priprave natečajnih rešitev.

Simbolični znesek
Društvo oblikovalcev Slovenije je stanovsko združenje, ki razpolaga s predpisi o honoriranju oblikovanja vizualnih komunikacij. Cenik je obvezen za člane DOS. Predpis opredeljuje naloge, označene s strokovno terminologijo in potrebne postopke, ki so nujni v procesu snovanja vidnih sporočil. Po trenutno veljavnem predpisu honoriranja oblikovanja bi tako obsežen projekt kot je naveden v razpisnih pogojih SLG Celje dosegal vrednost vsaj 10-kratnika ponujene neto vrednosti odkupa celostne grafične podobe, če ne upoštevamo vseh materialnih stroškov in izvedbenih del. Pri iIzračunu, je opravljenem po najnižji postavki v predpisu honoriranja.

Nejasnosti in nedoslednosti v razpisu
Razpisovalec je v navajanju oblikovalskih del nejasen in nedosleden; tako je denimo omenja označevalne table, pri čemer ne definira obseg projekta. Ali gre pri zahtevi po oblikovanju označevalnih tabel za projekt usmerjevalnega označevanja, ki obsega obsežno zasnovo in izdelavo usmerjevalnih in označevalnih tabel ali gre samo za eno vrsto tabel. Prav tako je so sporne določitve promocijskih tiskovin kot je "repertoarna knjižica sezone" pri kateri je nejasnen obseg tipičnih strani, stopnja indosiranja krovne podobe gledališča, barvni sistem ...itd. V razpisnih pogojih je polno strokovno nejasnih besednih zvez ter izrazov, ki pomenijo dodatno zavajanje pri pripravi oblikovnih rešitev. Pričakovati bi bilo, da želi razpisovalec vpogled v simulacijo posameznih aplikacij in tako pridobiti celovit pogled na izvedbo tiskovin ter ostalih komunikacijskih sredstev, nato pa z izvajalci skleniti dogovor o ločeni projektni izvedbi posameznih sklopov aplikacij (npr. promocijske tiskovine, sezona 2008/09). Odsotnost natančne definicije nalog nudi možnosti napačnih razlag pričakovanj in želja razpisovalca.
Za izbor ustreznih in kvalitetnih rešitev natečaja je potrebna strokovna komisija, sestavljena v večini iz vrhunskih predstavnikov oblikovalske stroke. V razpisu natečaja za celostno grafično podobo SLG Celje člani komisije niso znani. Poudariti je treba tudi dejstvo, da vnaprej znana sestava strokovne komisije, zlasti če gre za ugledne in vrhunske strokovnjake, rezultira ne samo dober izbor oblikovalskih rešitev, temveč tudi participacijo odličnih oblikovalskih profesionalcev na natečaju.

Zakaj takšni razpisi niso primerni za profesionalne oblikovalce
Predvidevamo, da so motivi razpisovalca pridobiti dobro in strokovno pripravljeno celostno grafično podobo gledališča. Najbrž je namen privabiti čim več stokovnjakov s področja oblikovanja k sodelovanju. Želja večine oblikovalcev je doseči odličnost pri pripravi vidnega sporočila, ki pomeni vizualizacijo realnih naročnikovih potreb pri vizualnem komuniciranju identitete ustanove. Za strokovno in dosledno pripravo vidnega sporočila so nujna jasna in nedvoumna navodila naročnika, zato bi bila potrebna vključitev oblikovalske stroke že v fazo priprave natečaja. Pri določanju časovnih ter finančnih okvirov projekta je nujno upoštevati pravilnike ICOGRADA in DOS. Vse se pa ponavadi prične in konča pri denarju; pričakovati od oblikovalcev, ki opravljajo svoj poklic profesionalno, da simbolični znesek 3000 EUR pokrije ves vloženi trud in čas za strokovno pripravljen projekt željenega obsega, je smešno. Dosledno in učinkovito pripravljena celostna grafična podoba podjetja (zavoda) funkcionira več let ali celo desetletje, zato je ponujeni znesek odkupa avtorskih pravic povsem nerealen. Zanimivo bi bilo vedeti ali bi razpisovalci podoben znesek ponudili tudi gradbenemu podjetju, ki bi jim denimo prenovil prostore. Najbrž ne.


Sašo Urukalo je skupaj z Društvom oblikovlacev Slovenije, Fundacijo Brumen in nekaterimi posamezniki ob razpisu SLG Celje pripravil poziv oblikovalcem, naj se ne udeležijo natečaja pod temi pogoji.

Poziv lahko preberete tukaj: V%20posmeh%20prizadevanjem%20oblikovalske%20stroke.doc

Podpis lahko oddate pod komentarje.